กายภาพบำบัด

  คณะสหเวชศาสตร์

  หน้าหลัก

  ประวัติ

  บุคลากร

  ผลงานวิจัย

  หลักสูตร

  PT ทำอะไร เรียนอะไร

  บทบาทและหน้าที่

  เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

  ปฏิทินกิจกรรม


ค้นหาด่วน

  Google search

ผลงานและงานวิจัย

 

ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม
อ. สุจิตรา  บุญหยง
ผศ.ดร. เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม
ผศ. สมนึก กุลสถิตพร
อ.ดร. ปราณีต เพ็ญศรี
ผศ.ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล
ผศ.ดร. อดิษฐ์ จิรเดชนันท์
อ. แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์


 

 

 

 

 

 

อ. ภูษิตา บริสุทธิกุล
ผศ.ดร. รสลัย กัลยาณพจน์พร
อ.ดร. มนทกาน ไชยกุมาร
ผศ. นิธิมา เพียวพงศ์
อ.ดร. อัญชลี ฝูงชมเชย
น.ส. รัฐพร สีหะวงษ์