กายภาพบำบัดทำอะไร เรียนอะไร

 

 

  กายภาพบำบัดคืออะไร

          กายภาพบำบัดคือ วิชาชีพสาขาหนึ่งทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งในแง่ของการส่งเสริม, ป้องกัน, รักษาและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยใช้วิธีตามหลักวิทยาศาสตร์และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพและมีความสามารถในกาทำงานของร่างกายอย่างเต็มที่

 

  กายภาพบำบัดเรียนอะไร

 

 โครงสร้างหลักสูตรทางกายภาพบำบัด

          เป็นโครงสร้างหลักสูตรทางสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาตรี  จำนวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 145 หน่วยกิต ดำเนินการสอนหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 4 ปีการศึกษา  ในช่วงปีแรกศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เช่น ชีววิทยา, เคมี, แคลคูลัสและวิชาทางสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ปี 2 - 4 ศึกษาในหมวดวิชาชีพเช่น กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา, พยาธิวิทยา, ประสาทกายวิภาคศาสตร์, หลักพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว, การนวด ดัด ดึง , การออกกำลังกายเพื่อการรักษา, การรักษาและการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า, ตัวกระทำทางฟิสิกส์ในการรักษาและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยในภาวะต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทำวิจัยก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีอีกด้วย

 

  เมื่อสำเร็จการศึกษา

        นิสิตจะได้รับปริญญาบัณฑิต ( กายภาพบำบัด ) วท.บ. ( กายภาพบำบัด) และได้รับใบประกอบโรคศิลป์หลังจากยื่นคำขอแล้ว ก็สามารถที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆและศึกษาดังต่อไปนี้

     - นักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

     - นักกายภาพบำบัดประจำคลินิคกายภาพบำบัด

     - นักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย (Fitness- Center)

  การศึกษาต่อ

       ปริญญาโททั้งสาขากายภาพบำบัด, สรีรวิทยา, วิทยาศาสตร์การกีฬา  เป็นต้น  ในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเช่น ออสเตรเลีย  ปริญญาเอกสาขากายภาพบำบัดในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, สวีเดน เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยนั้นเปิดรับรับนักศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2545 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ภาควิชากายภาพบำบัด  Tel.+66 2189848

Contact Webmaster : Thapakorn.J@Student.chula.ac.th

Copyright  © 2003-2004 PT'S Web All rights reserved.